Délegyháza

Önkormányzat

2011.07.14. jegyzőkönyv és határozatok - 2011.07.14. - Nyílt ülés határozatai

Tartalomjegyzék

A 2011. július 14-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

272/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Szilveszter Lajosképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

273/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./946 hrsz-ú ingatlan telekalakítási ügye

2./Óvoda pályázat ügye – közbeszerzési eljárás bírálata

3./Óvoda beruházás és Víziközmű kezesség hitelfelvételi ügye

4./Juhász Péter területvásárlási ügye          

5./Kocsis László ajándékozási szerződésének ügye

6./Rendeletek módosítása

7./Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

8./Tavirózsa Kemping bérleti szerződésének kiegészítése

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Bednárik László) és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

274/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Délegyháza 946 hrsz-ú, 2857 m2 térmértékű, kivett közterület megjelölésű ingatlanát át kívánja minősíteni kivett beépítetlen területté, mely döntés meghozatalára a földhivatali átvezetés miatt van szükség. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a határozatot az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt a földhivatalhoz benyújtsa.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, és 1 nem szavazattal (Bednárik László) az alábbi határozatot hozta:

 

275/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 946 hrsz-ú, 2857 m2 térmértékű ingatlanból építési telkek kerüljenek kialakításra. a mellékelt vázrajz alapján. A Képviselő-testület felkéri hivatalát, hogy a telekalakítási eljáráshoz szükséges intézkedéseket megtegye, valamint felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a telekalakításhoz szükséges dokumentumokat aláírja. A telekalakítási eljárás költséget Délegyháza Község Önkormányzat a várható ingatlanértékesítés bevételek terhére kívánja teljesíteni. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján kialakult telkek vételárát nettó 15.000.-. Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg. A közművek kialakítási költségét az Önkormányzat viseli, amelyek kialakítását az első eladott ingatlan árából fedezi.

Határidő:záradékolt vázrajz elkészítését követően azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

               

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

276/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Építési Szerződés: „A délegyházi Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése (azonosító szám: KMOP-4.6.1./B-09-2010-0001) tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

  1. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a T-Invest '91 Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.
  2. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Halastó Camping Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.
  3. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Vortex Építő Építőipari és Generálkivitelező Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.
  4. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Kinamé Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.
  5. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Adeptus-H Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.  

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:


277/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Építési Szerződés: „A délegyházi Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése (azonosító szám: KMOP-4.6.1./B-09-2010-0001) tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, a közbeszerzési eljárást érvényessé nyilvánítja és a T-Invest '91 Kft. ajánlattevőt hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének, tekintettel arra, hogy a Kbt. 91. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

278/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a folyamatban lévő Óvoda beruházáshoz 10,9 millió forint beruházási hitelt igénybe veszi és lehívja a folyószámlát vezető OTP Banktól.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

279/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Délegyháza 800 hrsz-ú, 7742 m2 térmértékű, kivett közterület megjelölésű ingatlanát át kívánja minősíteni kivett beépítetlen területté, mely döntés meghozatalára a földhivatali átvezetés miatt van szükség. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a határozatot az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt a földhivatalhoz benyújtsa.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

280/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kocsis László kérelmét, melynek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a korábban megkötött településrendezési szerződésben foglalt telkek átadása a Délegyházi Napköziotthonos Óvoda Alapítvány részére történjen azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány a telkek értékesítéséből származó bevételt kizárólag az óvoda beruházással kapcsolatos költségekre fordíthatja. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges településrendezési szerződés módosítását, a beruházás során kialakított utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződést, valamint Délegyháza Község Önkormányzat és a Délegyházi Napköziotthonos Óvoda Alapítvány között létrejött megállapodást Kocsis László kérelmének megfelelően jóváhagyja, Kocsis úr és az önkormányzat közötti jogügyletet ezáltal lezártnak és teljesítettnek ismeri el.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

…../2011. (VII…...) önkormányzati rendelete

a

közterület használat szabályairól szóló

15/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. július 14-én, kihirdetve 25/2011.(VII.19.) számon 2011. 07.19-én.)

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

…../2011. (VII…...) önkormányzati rendelete

a

 járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló

23/2009. (VIII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. július 14-én, kihirdetve 26/2011.(VII.19.) számon 2011. 07.19-én.)

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……./2011. (VII…...) önkormányzati rendelete

a

Képviselő-testület

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről, valamint az ehhez kapcsolódó köztisztaságról szóló

29/2007. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. július 14-én, kihirdetve 27/2011.(VII.19.) számon 2011. 07.19-én.)

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……./2011. (VII…...) önkormányzati rendelete

az

 állattartás helyi rendjéről szóló

 18/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. július 14-én, kihirdetve 28/2011.(VII.19.) számon 2011. 07.19-én.)

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

…./2011. (VII…...) önkormányzati rendelete

az

avar és kerti hulladék égetéséről szóló

18/2009(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. július 14-én, kihirdetve 29/2011.(VII.19.) számon 2011. 07.19-én.)

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

281/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat      

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 35.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

282/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavirózsa Kemping Kft-vel a tavirózsa Kemping bérlete tárgyában 2010, április 29-én megkötött bérleti szerződés módosítását jóváhagyja, mely módosítás szerint a Bérleti Szerződés az alábbi 11/A. ponttal egészül ki:

„11/A. Bérlő vállalja, hogy a Hunyadi János Általános Iskola részére használatra átadott 2 felépítmény (9. és 10. számú faház) felújítását saját költségére elvégzi.

Bérlő vállalja továbbá, hogy a bérlemény előtti partszakaszon saját költségére strandot (természetes fürdőhelyet) üzemeltet a bérbeadó képviselő-testületének határozati formába foglalt engedélyével és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, és a partszakaszon saját költségére díjmentes kempingező helyet biztosít a Hunyadi János Általános Iskola diákjai számára.

Felek rögzítik, hogy Bérlő a strand (természetes fürdőhely) üzemeltetésére a szükséges engedélyeket beszerezte, azokkal rendelkezik.”

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

283/2011. (VII.14.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére azokban a napirendi pontokban ahol az Alpolgármester nem vett részt, Tóth Mihályné képviselőt jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.