Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 21. jegyzőkönyv és határozatok - 2011. 06. 21. nyílt ülés határozatai

Tartalomjegyzék

 

A 2011. június 21-i nyílt KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testületszavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

245/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

246/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

 1./Sirály strand üzemeltetési ügye

2./  Varga Sándor stég létesítési engedély kérelme

3./  Örsi Kálmán TSZT és HÉSZ módosítás iránti kérelme

4./  A Délegyháza 119/1 hrsz-ú, ún. „Légtechnika” ingatlanból kialakuló telkek ügye

5./  Könyvvizsgálói szerződés ügye

6./  Az Iskola módosított Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének jóváhagyása. A 2011/2012. tanévben induló 1. osztályok bontási ügye

7./  Délegyháza lelőhelyű római kori kő ügye

8./  CSÖSZ ügyek

9./  Egyéb településfejlesztési és településüzemeltetési ügyek

10./               A mezőőr szolgálati járművének ügye

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

247/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy 13/2011. (I.18.) számú határozatában foglaltakat visszavonja és helyette az alábbi határozatot hozza:

Délegyháza Község Önkormányzat tulajdonában álló Délegyháza 396 hrsz-ú kivett töltés megnevezésű 8660m2nagyságúingatlanból ún. „Sirály park”nevű területet (kb.150m x30m = 4500m2) HÍD-BAU Bt. (képviselje: Hidasi Miklós) részére park kialakítása és üzemeltetés céljából átadja 2014. december 31. napjáig vonatkozóan, a szerződés megkötésére felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert.

Az üzemeltetési szerződés megkötésének feltétele, hogy HÍD-BAU Bt. (képviseli: Hidasi Miklós) szabályszerűen működtetett parkot létesít, melyre belépőt nem szed. Az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket pl: fűnyírás, szemétszállítás, illemhely kialakítás, engedélyek beszerzése, a park előtt figyelmeztető táblák kihelyezése az alábbi feliratokkalüzemeltető feladata és költsége

-„nem kijelölt fürdőhely, nem ellenőrzött vízminőség”

-„kutyát bevinni tilos”

-„június 1-től augusztus 31-ig a horgászás tilos”.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületet utólag tudomásul veszi, és hozzájárul a terület lekerítéséhez.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő- testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

248/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Sándor víziállás létesítési engedély kérelmét – mely kérelem Erdős Péter 1/1 arányú tulajdonában lévő, Délegyháza 424 hrsz-ú (természetben: 2337 Délegyháza, Kéktó sétány 74. számú) ingatlan előtt a Délegyházi II. számú tavon (Délegyháza Község Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő Délegyháza 396. hrsz-ú sétányához csatlakozó) tervezett víziállás létesítésére irányul -, azonban  önkormányzati hatósági jogkörében eljárva

a víziállás létesítéséhez nem járul hozzá.

Jelen határozat ellen a kézbesítését követő 30 napon belül keresettel lehet élni a Pest Megyei Bíróságon.

Indokolás

Varga Sándor (2337 Délegyháza, ….. szám alatti lakos), kérelemmel fordult Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete felé, melyben az általa a II. számú tóba elhelyezni tervezett stégjéhez kéri a Képviselő - testület létesítési engedélyét. A kérelem tartalmát, a helyszín térképkivonatát, a tulajdonviszonyokat, valamint a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálva megállapítható, hogy a víziállás kérelmezett létesítése Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú vizeken (bányatavakon) víziállások létesítésének és fenntartásának, valamint mederhasználatának szabályozásáról szóló módosított 5/2009. (II.18.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 9. § b) pontjának rendelkezései alapján nem engedélyezhető, mert a Rendelet korlátozó-tiltó rendelkezéseit felsoroló 9. § - a kimondja, hogy nem létesíthető semmilyen víziállás a II. tó Sirály strandi rész és a strand után lévő öböl teljes hosszán (2. számú segédlet)

 

A fenti tényállás, valamint a hivatkozott jogszabályok alapján Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatát a 2004. évi CXL. törvényben szabályozott eljárásban hozta meg.

 

A jogorvoslati jogot az 1990. évi LXV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

249/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Örsi Kálmán (…... szám alatti lakos, továbbiakban: Ügyfél) kérelmét - melyben az Ügyfél tulajdonában lévő Délegyháza 036/11 hrsz-ú, 4,2975 ha alapterületű, szántó megjelölésű ingatlan jelenlegi övezeti besorolását kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és lakóövezeti besorolásúvá történő módosítását kérelmezi – és a kérelmet, valamint a kérelem teljesítéséhez szükséges Településszerkezeti terv készítés és Helyi Építési Szabályzat módosítás kezdeményezését

 

elutasítja.

 

Indokolás

 

Ügyfél 2011. május 4. napján érkezett kérelmében a tulajdonában lévő, Délegyháza 036/11 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatását kéri. A délegyházi földrészletekre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megállapítása, módosítása, és erre vonatkozó településrendezési szerződés megkötése az önkormányzatnak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt mérlegelési jogkörébe tartozik, illetőleg az önkormányzat maga határozza meg, hogy kivel és milyen tartalommal köt településrendezési szerződést. A településrendezés során figyelemmel kell lenni az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. §-ában foglaltakra.

A kérelem tárgyát képező ingatlan övezeti átsorolásából adódóan megnövekedő szolgáltatási többletigényeknek Délegyháza Község Önkormányzata intézményeinek kapacitása nem tudna eleget tenni, tehát az Önkormányzat nem tudná ellátni az 1990. évi LXV. törvényben előírt kötelező önkormányzati alapfeladatait.

A fenti tényállás, valamint a hivatkozott jogszabályok alapjánDélegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatát az Étv. 2., 7., 8., 17., 30/A.§-a, valamint az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján hozta meg, s a fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

250/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy Délegyháza község Önkormányzat tulajdonában lévő, Délegyháza 119/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 7 127 m2 térmértékű (ú.n. „Légtechnika”) ingatlanán kialakításra kerülő 4 telket 5.500.- Ft+áfa/m2 áron kívánja értékesíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

251/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 1-től 2015. április 30-ig terjedő időszakra a könyvvizsgálói feladatok ellátásával megbízza a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft-t (2014 Csobánka, Panoráma u. 17., Cg. 13-09-071857, képviseli Bartha Gyula ügyvezető) havi 60.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében, azzal, hogy a díjat a szerződés fennállása alatt évenként felül kell vizsgálni, és legalább az infláció arányában változtatni kell.Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert  a könyvvizsgálói szerződés megkötésére és aláírására. A Képviselő-testület a 2011. évi díjazás fedezetét a költségvetésnek a könyvvizsgálatra tervezett (szolgáltatási kiadások) előirányzata, valamint az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Jakus Lászlóné) és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

252/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete eldönti, hogy a következő testületi ülésen tárgyalja a a Hunyadi János Általános Iskolaaktualizált (módosított) Pedagógiai Programját, és ennek részeként Helyi Tantervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

253/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a Hunyadi János Általános részére a 2011/2012. tanévben kettő első osztály indítását engedélyezi, tehát a 2011/2012. tanévben az 1. évfolyamon indítható osztályok számát kettő osztályban határozza meg, az Iskola által vállat takarékossági intézkedésekhez (órák ésszerű átcsoportosítása, hittan órarend szerinti tanításának, és így a nem kötelező etika óráknak a megszüntetése), valamint ahhoz kötött feltétellel, hogy amennyiben az érintett osztályok gyermeklétszáma 26 fő vagy az alá csökken, a 2 osztályt az Iskola egyesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

        

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

254/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete eldönti, hogy a Római kori kő másolatának elkészíttetését jelen anyagi helyzetében nem támogatja, és felkéri Hivatalát, hogy az átutalt 83.000.-Ft-ot utaltassa vissza a Magyar Nemzeti Múzeumtól.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző,

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

255/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Alapszabálya alapján meghatalmazza Szilveszter Lajos alpolgármestert és Görbe István képviselőt, hogy a Társulási Tanács ülésein, melyen dr. Riebl Antal polgármester egyéb akadályoztatása miatt nem tud részt venni, valamennyi napirendi pontban teljes jogkörben képviselje Délegyháza Község Önkormányzatát. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá dr. Riebl Antal polgármestert, hogy az erre vonatkozó meghatalmazást aláírja.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

256/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy elfogadja a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2011. április 21-i ülésén módosított Társulási Megállapodást, mely a következő módosításokat tartalmazza :

„A Társulási Tanács feladatainak előkészítésére, a végzett munka segítésére javaslatok,

vélemények kialakítására bizottságokat hozhat létre három fő megválasztásával. Az

egyes bizottságok feladata a bizottság hatáskörébe tartozó konkrét feladatok előkészítése, véleményezése a témakörben megvalósuló projektek figyelemmel kísérése és segítése. A bizottság közvetlen kapcsolatban áll a Társulás Elnökével, Elnökhelyetteseivel és Munkaszervezetével.”Ugyanezen pontban a célfeladatokra létrehozott bizottságok helyett a Társulási Tanács az alábbi bizottságokat hozta létre:

RSD, és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Turisztikai és Idegenforgalmi Bizottság, Területfejlesztési Bizottság.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

257/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a mezőőr szolgálati járművének kérdéséről a következő testületi ülésen dönt.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

258/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy felkéri Hivatalát, hogy a (KEOP-7.3.1.2/09-11és KEOP-3.1.2/09-11 pályázat lehetőségeit tekintse át, és ha szükséges kezdje meg az előkészítő lépéseket a pályázat benyújtására.Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

 

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

259/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy megkeresi a Civil szervezeteket és Pártokat a Délegyháza környéki tavak megmentéséért indított aláírásgyűjtés ügyében.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, jegyző

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.