Délegyháza

Önkormányzat

KT ülés 2011.05.17. határozatok

A 2011.05.17. KT ülés határozatai:

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

194/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Jakus Lászlóné és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

195/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

2. Víziközmű Társulat ügyei

3. Településtervezési szerződés (Portaterv Kft.) ügye 

4. Lhotsky Károly területvásárlási ajánlata 

5. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása

6. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról

7. Intézkedési-likviditási terv elfogadása             

8. Közterület-használati rendelet módosítása: díjak felülvizsgálata, mozgóárusítás szabályozása

9. Nagy Attila és a Faluszépítő Egyesület Ifjúsági Tagozatának kérelme

10. Utcák elnevezése

11. Délegyházi Napok Szervező Bizottság beszámolója

12. Tájékoztató az önkormányzat új honlapjáról    

13. Beszámoló a jegyzői gyámhatóság 2010. évi tevékenységéről

14. Óvodavezetői pályázat kiírása

15. A 1337/1, 1335/10 és 1335/20 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel egybekötött telekhatár-rendezési ügye – határozat módosítása

16. Óvoda pályázat - közbeszerzési eljárás bírálata

17. Kölcsey Kórus támogatási kérelme

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

196/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy elfogadja a Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

197/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldönti, hogy a Víziközmű társulás ügyében most érdemi határozatot nem hoz, hanem rendkívüli ülés keretében kívánja tisztázni, a Víziközmű Társulat ügyét.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:


198/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a PORTATERV Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft. ajánlatát, és a Kft. által megküldött – jelen határozat mellékletét képező – szerződés-tervezetben feltüntetett területeket érintő Településrendezési terv elkészítésére vonatkozó tervezési szerződést meg kívánja kötni az ajánlatot adóval, az alábbi  kiegészítéssel: A TIF Kft. egy előzetes vázrajz alapján dönt arról, hogy a település tervezési eljárásban részt kíván-e venni, mely előzetes vázrajz elkészítésének költségét (150 ezer forintot) az önkormányzat vállalja. Amennyiben a TIF Kft. úgy határoz, hogy részt kíván venni a településtervezési eljárásban akkor az önkormányzattal a későbbiekben településrendezési szerződést köt.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a tervezett Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását jelen határozat mellékletét képező árajánlatban foglaltak alapján megrendelje, a településtervezési szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

199/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Délegyháza 974 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű, közterület megjelölésű ingatlanát át kívánja minősíteni kivett beépítetlen területté, mely döntés meghozatalára a földhivatali átvezetés miatt van szükség. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a határozatot az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt a földhivatalhoz benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

200/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben eldönti, hogy a tulajdonában lévő, Délegyháza 974 hrsz-ú, 64 m2 térmértékű ingatlanát - átminősítést követően - értékesíteni kívánja a szomszédos ingatlan tulajdonosának, Lhotsky Károlynak telek-kiegészítés céljából. A vételárat - az Ügyfél által megajánlott - 4 000 Ft/m2+ Áfa összegben határozza meg a Képviselő – testület, mely vételár-ajánlatot folyó év végéig tart fenn. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint értesítse az Ügyfelet, hogy a telek-kiegészítés megvalósítása céljából szükséges vázrajzot földmérő segítségével saját költségén készítse el. Az elkészült vázrajz birtokában a testület külön határozatában dönt a telek-kiegészítéssel egybekötött adásvételi szerződés elfogadásáról. A telek-kiegészítéssel járó mindennemű költség a kérelmezőt terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

 /2011. (...   ) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről szóló 12/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet

2.sz.módosításáról

a rendelet elfogadásra került 2011. május 17-én, kihirdetve 23/2011.(V.19.) számon 2011. 05.19-én.)

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

201/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző, 

 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

202/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetéről készített beszámolót és a likviditási mérlegről adott tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző, 

              

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

……./2011. (….) önkormányzati rendelete

a közterület használat szabályairól szóló

15/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet elfogadásra került 2011. május 17-én, kihirdetve 24/2011.(V.19.) számon 2011. 05.19-án.)

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

203/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a Nagy Attila délegyházi lakos valamint Délegyházi Faluszépítő Egyesület Ifjúsági Tagozatának evezős csapat létrehozása céljából benyújtott területhasználati kérelme ügyében indult eljárást a felek megállapodása hiányában megszünteti.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 


Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

204/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a 669/6, 669/7, 669/8, 669/9, 669/10, 669/11 hrsz-ú ingatlanok utcáját Liliom utcának nevezi el.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

205/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a 955 hrsz-ú ingatlanok utcáját Harcsa utcának nevezi el.

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

206/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eldönti, hogy a Meghívóban a 16. pontban szereplő Óvoda pályázat - közbeszerzési eljárás bírálata témát következő pontként tárgyalja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

207/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

1. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - az Épkomplex Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

2. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Halastó Camping Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.  

3. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a T-Invest ’91 Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

4. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Szeged Beton Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

5. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Vortex Építő Építőipari és Generálkivitelező Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

6. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója – a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.  

7. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Kinamé Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

8. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - az Adeptus-H Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek. 

9. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a V-DBK Fővállalkozói Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e), f), g) és h) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenségi okokat az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat tartalmazza.  
10. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - az AKL Építő Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenségi okokat az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat tartalmazza.  

11. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a Szemper Plusz Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenségi okokat az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű irat tartalmazza.  

12. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete  - mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 92. § c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

Határidő: Azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

208/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda komplex fejlesztése tárgyában új közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. Az új eljárás a Kbt. 252. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, melyre a lefolytatott eredménytelen közbeszerzési eljárás – a Kbt. 88. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján nem érintett – valamennyi ajánlattevőjének ajánlattételi felhívást küld.

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület 


Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

209/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyházi Falunapok rendezvénysorozat felhasználva aláírásgyűjtés szervez a délegyházi tavak eliszaposodásának megakadályozásra, oly módon, hogy a jogalkotók figyelmét felhívja a törvényi anomáliákra. Az aláírásgyűjtés vége 2011. augusztus 20. napja.

Határidő: 2011. június 17– 2011. augusztus 20. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

210/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a községnek Tóth Sándor által készített új honlapját Délegyházához méltónak találja, és eldönti, hogy az új honlap 2011. május 18-án, de legkorábban akkor veszi át a Boltos József által készített korábbi honlap szerepét, ha a jogszabály által kötelezően előírt közérdekű adatok feltöltésre kerülnek.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület

 

Képviselő-testület szavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

211/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Délegyháza Község Önkormányzatának Jegyző Gyámhatóságának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:


212/2011.(V.17.) számú Képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Napsugár Óvoda valamint a Családi Napközi vezetői feladatainak (magasabb vezető) ellátására pályázatot ír ki határozott, 5 éves időtartamra 2011.08.01 –2016. július 31. napjáig szólóan, a jegyző által tett kiegészítésekkel. A beérkezett pályázatok elbírálása a Pénzügyi – Fejlesztési – Ügyrendi -, valamint az Oktatási – Kulturális – Sport Bizottság előzetes szakmai véleményének figyelembevételével történik.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, személyügyi ea. 

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

213/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban e tárgyban hozott határozatát módosítja az alábbiak szerint:

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendezni kívánja a tulajdonában lévő, Délegyháza 1337/1 hrsz-ú, 3 983 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi, Délegyháza 1335/10 hrsz-ú, 6 106  m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanjai, valamint Molnár Galina 1/1 arányú tulajdonába lévő, Délegyháza 1335/20 hrsz-ú, 725 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megjelölésű belterületi ingatlanok telekhatárát jelen határozat elválaszthatatlan részét képező vázrajz alapján az alábbiak szerint:

- Délegyháza 1337/1 hrsz-ú ingatlan területe 3 983 m2 – ről 2 705 m2 - re csökken,

- Délegyháza 1335/10 hrsz-ú ingatlan területe 6 106 m2 – ről 5 950 m2 - re csökken, valamint

- Délegyháza 1335/20 hrsz-ú ingatlan területe 725 m2 – ről 2 159 m2 – re nő.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok 1434 m2 térmértékű területcsökkenésével járó telekhatár-rendezés ellenértékeként 9 000 000 Ft+Áfa vételárat kér Molnár Galina ingatlantulajdonostól. Molnár Galina ingatlantulajdonos akként nyilatkozott, hogy a vételárat az érdekeltségi körébe tartozó PROKER Kft. fizeti meg a szerződéskötést követő 30 napon belül, és ezáltal a Kft. részére engedményezi az ingatlanon történő arányos tulajdonjog -  bejegyzését.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert, hogy a telekhatár-rendezéssel egybekötött adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

214/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Délegyházi Szervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

215/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Kölcsey Kórust, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy mivel a Kölcsey Kórus nem bejegyzett szervezet, az elszámoláshoz a számlát Délegyháza Község Önkormányzata nevére kell kérniük.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

216/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre 40.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Csokréta Asszonyklubot, azzal a kikötéssel, hogy a támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy mivel a Csokréta Asszonyklub nem bejegyzett szervezet, az elszámoláshoz a számlát Délegyháza Község Önkormányzata nevére kell kérniük. A támogatás 2 egyenlő részletben kerül kifizetésre, 20.000,- Ft a Délegyházi Napokhoz kapcsolódóan, 20.000,- Ft a 2011. év második felében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Képviselő-testület szavazott (5 fő), 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

217/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga Evelin délegyházi lakos kérelemét, és a Sóderos u.2/a. szám előtti közterületen 1 db Altra 36W-os lámpa meglévő oszlopra történő minifer lámpakaron történő bővítését határozza el.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri hivatalát, fenti közvilágítási lámpa felszerelésének Kisduna- Vill Kft.-től történő megrendelésére. Délegyháza Község Önkormányzata 2011.évi költségvetésben község és városgazdálkodás szakfeladat egyéb szolgáltatás sorában lámpatest felszerelésére és kiépítésére elkülönített nettó 150.000.-Ft-ból elkülöníti a szükséges 48.600.-Ft + ÁFA = Összesen 60.750.-Ft összeget.

Határidő: 2011.május 17.

Felelős: Képviselő- testület

 

 

<- Vissza

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.