Délegyháza

Önkormányzat

Szociális és gyámügyi igazgatás

Szociális és gyámügyi igazgatás

 

Az osztály a jogszabályokban meghatározott, az önkormányzat, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó, pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokkal, továbbá a gyermekvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el.

 • jogszabályban meghatározott szociális támogatással kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • gyermekvédelmi támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • hadigondozotti ellátással kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • szociális intézményi beutalással kapcsolatos ügyek intézése,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban a jegyző hatáskörébe és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések megtétele, eljárások lefolytatása,
 • gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításával kapcsolatos intézkedések megtétele,
 • környezettanulmányok készítése, adatszolgáltatások más szervek, hatóságok megkeresésére,
 • a szociális és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
 • kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal, a Településgondnoksággal, a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal,
 • bérlakásra várók nyilvántartásának vezetése, bérlakások, szobabérlemények bérlőkijelölésével, ismételt bérbeadásával kapcsolatos testületi előterjesztések elkészítése,
 • a tevékenységi körébe tartozó önkormányzati rendelettervezetek, koncepciók elkészítése, az érdekvédelmi szervezetek véleményének kikérése,
 • tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,
 • a feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése
 • a tevékenységi körébe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálása, gondoskodás a szükséges intézkedések megtételéről,
 • a tevékenységi körébe tartozó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közreműködés a pályázatok elkészítésében, végrehajtásában,
 • a tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,
 • együttműködés a tevékenységébe tartozó feladatok körében a Pénzügyi és a Költségvetési Irodával,
 • ágazati statisztikák készítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.

 

 

Ügyintéző:

 • Szabó Judit
  e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Elérhetőségek:

Telefon: 24 542-155/5                         

Fax: 24 542-156

 

Levelezési cím:

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:      8.00-12.00

Szerda:    8.00-17.30

Péntek:    8.00-11.00

 

Hatályos központi jogszabályok (törvények, rendeletek):

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 2009. évi LXXIX törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
 • 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról
 • 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 

Helyi rendeletek:

 • Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009.(VIII.19.) rendelete a helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009.(VIII.19.) rendelete a helyi személyes gondoskodás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
 • Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009.(VIII.19.) rendelete a helyi gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról.

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell;
 • az eljárás során észrevételeket tehet;
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.
 • az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

 

Fellebbezés fogadása szociális ügyekben (pl. elutasító határozatok esetében)

 • Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány nincs.
 • A szociális ügyekben hozott határozatok ellen lehetőség van fellebbezésre. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet előterjeszteni. Ha a hatóság egyetért a fellebbezéssel, megváltoztatja határozatát, és azt megküldi az ügyfélnek. Polgármester és a Szociális Bizottság által hozott döntés esetén a képviselő testület dönt másodfokon. Jegyzői hatáskörben hozott elsőfokú döntés esetén, másodfokon az Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala dönt, a fellebbezést oda kell felterjeszteni. Ezt a határozatot csak bíróságon lehet megtámadni.
 • A bejelentést a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához kell benyújtani. A kérelem benyújtható postai úton is.

 

A kérelem tartalma

A kérelem tartalma lényegében a fellebbezés tartalmi kellékeivel egyezik meg.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásának határidejétől számított 5 munkanap, de ha a hatóság a döntést megváltoztatja, akkor 22 munkanap.

 

Szociális ellátások

 • Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
 • Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény
 • Rendszeres szociális segély
 • Személygépkocsi átalakítási támogatás
 • Szerzési támogatás

 

 

<- Vissza

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.