Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 24. jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

 

Jegyzőkönyv

 

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 24. napján 8,05 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint, távol van Bednárik László.

 

dr. Riebl Antal tájékoztatást ad az előző napi CSÖSZ ülésen elhangzottakról, majd felkéri a jegyző asszonyt, hogy a szükséges döntések meghozatalához július 15-ig terjessze elő javaslatait.

 

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes hat fővel, hiányzik Bednárik László képviselő, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri  Görbe István és Tóth Mihályné   képviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

265/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítésére Görbe István és Tóth Mihályné képviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pontokat, Szilveszter Lajost kérdezi, hogy indítványát fenntartja-e?

 

Szilveszter Lajosválasza, hogy igen.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

266/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1.     A Hunyadi János Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Helyi tantervének elfogadása.

2.     A Hunyadi János Általános Iskola és a  Kölcsey Művelődési  Ház alapító okiratának módosítása.

3.     A mezőőr szolgálati járművének ügye

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1.        A Hunyadi János Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Helyi tantervének elfogadása.– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti, hogy miért került elnapolásra az előző Képviselő-testületi ülésen a Hunyadi János Általános Iskola Pedagógiai Programjának és ennek keretében a Helyi Tantervének elfogadása, miszerint utasítást adott arra vonatkozóan, hogy az iskola gondolja át a  készségtárgyak érdemjeggyel történő minősítésének kérdését. Mivel a Képviselő-testületi ülésen az igazgató asszony nem volt jelen, így a Bizottságok sem tudtak érdemi választ adni a kérdésre, ezért most felkéri Igazgató asszonyt, hogy ismertesse álláspontját a kérdésben.

 

Havaldáné Meyer Emíliaelmondja, hogy mivel a Közoktatási törvény változtatása folyamatban van és előre láthatólag nagy szigorítások lesznek, egyelőre csak azokat a kérdéseket tekintették át, amik már szükségszerűek voltak, meglépték a visszaalakításokat. Ezzel az elsősöknél, a második osztály 1. félévében van szöveges értékelés, valamint a nem szakrendszerű rendszerű oktatás bevezetése 5-6. osztályban, amiben választhattunk, hogy tovább csináljuk-e. A kollégák úgy döntöttek, hogy ez szűnjön meg, hiszen ez plusz teher és a tananyag rovására megy. A gyors átalakítás miatt csak ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk. A kollégáktól tájékozódtam a kérésükkel kapcsolatosan. 1997-1999-ig volt szöveges értékelés a készségtárgyak vonatkozásában az iskolában. Nem találtak arra vonatkozó dokumentumot, hogy miért állították vissza a készségtárgyak érdemjeggyel való értékelését. Álláspontja szerint a kollégákat meg kell hallgatni és a szükséges vitát lefolytatni, de nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Közoktatási törvény módosítása ezt a helyzetet megteremti. Megemlíti még, hogy az említett 3 évben a 7. és 8. osztályban érdemjegyet kaptak a gyerekek az említett időszakban is. A felvételi szempontjából pedig nem minden iskola számítja be a készségtárgyakat, a fő tárgyak adják a pontokat, bizonyos iskolák, amik az adott szakkal intenzíven foglalkoznak, azok kérhetik, és a szöveges értékelés értékeit át kell érdemjegyre fordítani. Felvételi szempontjából sem előnye, sem hátránya nincs a gyermeknek, hogy a készségtárgyból osztályozták, vagy szöveges értékelést kapott. Ez a másik indok a kérdésére. Itt az év végén nagyon sok dologgal kell foglalkoznunk, és azt gondoltam, hogy ezzel a komoly kérdéssel nem terhelem most a kollégákat.

 

dr. Riebl Antal az inverzét nem lehet akkor megcsinálni? Hiszen akkor ez a felvételiknél fordítva is elkészíthetők. A Pedagógiai Program vitájában elhangzott, hogy súlyos hiányosságok vannak a hazafias nevelés területén, ami a készségtárgyakkal függött össze. Tapasztalják képviselő társaim, az egész község, hogy gyerekek nem tudják a Magyar Himnuszt és Szózatot énekelni, valamint a ballagást is végig tátogták.

 

Havaldáné Meyer Emília álláspontja az, hogy a gyerekek zavarba vannak, mindenki megtanulja már alsó tagozatban mindkét említett művet. A kollégákat is kérni szoktam, hogy járjanak elő jó példával, de a kollégák is csak csendesen, nem támogatóan követik ezt. Tolmácsolni fogom a kollégák felé a kérést.

 

Szilveszter Lajos megerősíti a kérést.

 

Havaldáné Meyer Emília ígéretet tesz arra, hogy erősíteni fogják ezt.

 

Jakus Lászlónéelmondja, hogy ez nem tudás, hanem hozzáállás kérdése. Egy községi ünnepélyen sem éneklik a Himnuszt és a Szózatot. Az otthoni példa fontosságát hangsúlyozza.

 

dr. Riebl Antal az a véleménye, hogy ebben a vonatkozásban a Pedagógiai Program tartalmaz megfogalmazásokat, miért nem nevesül ez a gyakorlatban.

 

Havaldáné Meyer Emília véleménye szerint hatalmi szóval ez könnyebben megoldható, amit tolmácsolni fog a kollégák felé. A gyerekek az osztályban közösen gyakorolják, és találjanak ki egy pozitív megerősítési formát, mely biztosítja ezt.  Talán az iskolai kórus megoldás lehet erre.

 

dr. Riebl Antal ballagáskor miért nem énekelnek a gyerekek?

 

Havaldáné Meyer Emília a gyerekek tudják a dalokat, de szégyellik magukat, nem szívesen énekelnek.

 

Jakus Lászlóné elmondja, hogy az úttörő élet mást hozott, megtanultak együtténekelni.

 

Takácsné Váloczi Tünde megjegyzi, hogy értékváltás van, és a gyerekek nem motiváltak.

 

dr. Riebl Antal indítványát fenntartja, és kéri, hogy a készségtárgyak osztályozásával foglalkozzunk a későbbiekben..

 

Szilveszter Lajos kéri, hogy a község ünnepein a közintézmények dolgozói is képviseljék az intézményt, és ne csak a vezetők.

 

dr. Riebl Antal annak ad hangot, hogy el tudja fogadni ezt a magyarázatot, úgy hogy később térjenek vissza rá, az előbbiekben elmondottak szerint.Azt gondolom, hogy a készségtárgyakat nem kell numerikusan értékelni.

 

Jakus Lászlóné elmondja, hogy az osztályozó vizsgán nagyon sokszor „harcolnak” a tanárok.

 

Havaldáné Meyer Emília azt kell értékelni, hogy milyen erőfeszítést tesz a gyermek.

 

dr. Riebl Antal javaslom, hogy ezeket a dolgokat  jelenítse meg az iskola, legyen a folyosón dokumentálva, hogy mit csinálnak, és milyen eredményeket értek el.

 

Havaldáné Meyer Emília a mai demokrácia, még nem élhető. Régen minden kötöttebb volt, a gyerekeknek a határok ki voltak jelölve. Ma a szülők sem tudják pontosan, hogy mit kell csinálni, leginkább visszaélnek vele.

 

dr. Riebl Antal miért van az, hogy az Egyházas településeken szívesen énekelnek a gyerekek, nálunk meg nem? Fogjunk össze, hogy közösen pedagógusok, szülők és gyerekek tegyünk ezért.

 

dr. Molnár Zsuzsannajelzi, hogy az egyik iskolás gyermek akkor, amikor évzáró volt kint  dohányzott az utcán.

 

Havaldáné Meyer Emília elmondja, hogy az iskola területén a gyerekek nem dohányoznak, a szülők felé pedig jelzik a tényt.

 

Élénk vita alakult ki az iskolában megjelenő anomáliákról.

 

dr. Riebl Antal lezárja a vitát, és kéri, hogy aki támogatja a módosított Pedagógiai Programot az kézfeltartással jelezze.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

267/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskolaaktualizált (módosított) Pedagógiai Programját, és ennek részeként Helyi Tantervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

 

2.        A Hunyadi János Általános Iskola és a  Kölcsey Művelődési  Ház alapító okiratának módosítása– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az előzményeket, miszerint Képviselő-testület korábbi ülésén döntés született arról, hogy a Hunyadi János Általános Iskola és a Kölcsey Művelődési Központ, Községi és Iskolai Könyvtár fenntartója 2011. augusztus 1. napjától kezdődően a községi és iskolai könyvtári feladatokat a Hunyadi János Általános Iskola útján kívánja ellátni. Képviselő-testület felkérte Hivatalát hogy szükséges Alapító Okirat Módosításokat elkészítése. Ez megtörtént.

 

dr. Molnár Zsuzsannajelzi, hogy a szükséges változtatások a módosítások elkészítése az igazgató asszonnyal és a gazdasági vezetővel egyeztetve megtörtént. Az SNI-s változást is átvezették.

 

Havaldáné Meyer Emília jelzi, hogy az SNI változással részben az SNI-A a fogyatékosok tartós és súlyos probléma, míg a másik súlyos problémát az SNI-B jelöl.

 

dr. Riebl Antal Dunavarsánnyal milyen kapcsolatunk van?

 

Havaldáné Meyer Emília 3 gyermek kerülhet majd vissza, mert nagyon rosszcsontok, ha a Képességvizsgáló Intézet javasolta integrált oktatásukat.

 

Jakus Lászlóné mi lesz így az iskolával?

 

dr. Riebl Antal ez a kérdés is szerepeljen az októberi megbeszélés kérdéskörében.

 

dr. Riebl Antal tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a CSÖSZ Éva Júliát nevezte ki a Ráckevei Pedagógiai Szolgálat vezetőjévé.  Lezárja a vitát, és kéri, hogy aki a képviselők szavazatát a Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadásáról.

 

dr. Molnár Zsuzsannajelzi, hogy az előző nap egyeztetett a MÁK-kal és a szükséges és kért javításokat elvégezték.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

268/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános IskolaAlapító Okiratának, és ezzel együtt a Hunyadi János Általános Iskola és Községi Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalát a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:azonnal

Felelős:polgármester, Jegyző

 

dr. Riebl Antal Lezárja a vitát, és kéri, hogy aki a képviselők szavazatát a Hunyadi János Általános Iskola Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okirat módosításának elfogadásáról.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

269/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának Módosítását, és ezzel együtt a Kölcsey Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.

Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalát a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:azonnal

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

Jakus Lászlóné köszönetet mond az igazgató asszonynak és a tantestületnek a Falunapi produkcióért.

 

3.        A mezőőr szolgálati járművének ügye – előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal ismerteti az előzményeket, majd Szilveszter Lajostól kér tájékoztatást.

 

Szilveszter Lajos elmondja, hogy a quad javítása 200 ezer forintba kerül. A jegyző asszonnyal megtekintettek egy új quadot, aminek a bruttó összege: 250.000.- forint. Javasolja, hogy a régi quadot selejtezzék le és hirdessék meg, és adják el ilyen állapotban. 

 

dr. Riebl Antal a quad hasznosítására pedig hatalmazzuk fel az alpolgármester urat, majd kéri a képviselők szavazatait.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

270/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Mató Kft. által felkínált bruttó 250.000.- forintos vételáron felkínált quadot megvásárolja, melynek lebonyolítására megbízza Szilveszter Lajos alpolgármester urat.

Határidő:azonnal

Felelős: Alpolgármester, Jegyző

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

271/2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő quad javíttatására felhatalmazza Szilveszter Lajos alpolgármester urat, oly módon, hogy amennyiben a javítás reális áron elvégezhető, úgy ezt végezzük el, amennyiben racionálisan nem javítható, abban az esetben kerüljön leselejtezésre, majd értékesítésre.

Határidő:azonnal

Felelős: Alpolgármester, Jegyző

 

dr. Riebl Antalmegköszöni a munkát és a rendkívüli  nyílt ülést bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Riebl Antal                                                       dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                          jegyző

 

 

                               Görbe István                                                     Tóth Mihályné          

                             hitelesítő képviselő                                           hitelesítő képviselő

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.