Délegyháza

Önkormányzat

2011. 06. 16. jegyzőkönyv és határozatok

Tartalomjegyzék

 

Jegyzőkönyv

Készült:Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 16. napján 16,00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint.

dr. Riebl Antal köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a rendkívüli ülést, megállapítja, hogy Képviselő-testület határozatképes hat fővel, hiányzik Bednárik László, a jegyzőkönyv hitelesítésére Görbe István, és Szilveszter Lajosképviselőket, majd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

240/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/ 2011.(II. 16.) sz. Ör. 24. §. (3) bekezdése c) pontja alapján a jegyzőkönyv-hitelesítéséreGörbe István, és Szilveszter Lajosképviselőket jelöli ki.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Riebl Antalismerteti a napirendi pontokat.

 

Szilveszter Lajosindítványozza, hogy vegyék napirendre a faluban megjelenő tömeges plakát kiragasztás ügyét.

 

dr. Riebl Antalmajd szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

241/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendi pontjának megtárgyalását elfogadja az alábbiak szerint:

1./       Délegyháza ­– Dunavarsány közti út pályázat eredményhirdetés

2./ Újszülöttek Falunapi köszöntése

3./ Plakátok kitétele

 

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

1.   Délegyháza ­– Dunavarsány közti út pályázat eredményhirdetése– előadó: dr. Riebl Antal

 

dr. Riebl Antal átadja a szót az előadónak.

 

dr. Czapek Dorka ismerteti az előzményeket, és a Bíráló Bizottság munkáját, valamint azt, hogy a Dunavarsány-Délegyháza összekötő út felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlat érkezett. Az ajánlatok közül aTerm-Véd Természetvédelmi és Építőipari Szolgáltató Kft.ajánlattevő ajánlataa Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjai alapján érvénytelen. A másik két ajánlat az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az ajánlatok közül a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. ajánlata az összességében legelőnyösebb, a Bíráló Bizottság ezt a döntést javasolja.

 

Takácsné Váloczi Tünde a Pénzügyi Bizottság elnöke szerint is Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. ajánlata a leginkább elfogadható, mert az előzetesen tervezetteknek megfelelő.

 

dr. Riebl Antalszavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

242/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a Term-Véd Természetvédelmi és Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mert az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak.

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát jóváhagyja, miszerint a FOOCUS Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és követelményeknek.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

dr. Molnár Zsuzsanna felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződést legelőbb június 26-án lehet megkötni a jogszabály szerint.

 

dr. Riebl Antalszavazásra teszi fel a kérdést, abban a tárgyban, hogy aSziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft-vel a szerződés megkötésére.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

243/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület – mint az Ajánlatkérő Döntéshozója - a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás során a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Riebl Antal polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

2./ Újszülöttek Falunapi köszöntése – előadó: dr. Riebl Antal

dr. Riebl Antalelmondja, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, mivel a fiskális szemléletet és a hagyományokat kell összeegyeztetni. Tehát amennyiben a társadalmi szervezetek költségvetését sikerül úgy megkurtítani, hogy ahogy szeretnék, már pedig erre most szüksége van akkor lehetőség van az újszülöttek jutalmazására.

 

dr. Molnár Zsuzsannaelmondja, hogy a tervezett 1 millió forintból 60 ezer forintot kapott a Végelgyengülés, 40 ezer forintot kaptak a Mozgáskorlátozottak, a Margaréta Nyugdíjasklub, és a Kölcsey Asszonykórus, ez összesen 220 ezer forint továbbá amiket még átcsoportosítottunk tiszteletdíjakból , illetve a tartalékból az 1,2 millió forint. Amiből 220 ezer forint került elköltésre.

 

dr. Riebl AntalVárható még 100 ezer forint, mert a Polgárőrség az önkormányzat felé szolgáltatást végez, amihez most egy helyiséget és egy autót kapnak. A tűzoltók is kaphatnának kb. 35 ezer forint támogatást, a biztosítás és a rendszám kapcsán már jelentős összeget fizettünk az autóra is.

 

Szilveszter Lajoselmondja, hogy szeretné, ha a Polgárőrség maga is tenne a bevételei növeléséhez.

 

Jakus Lászlónéelmondja, hogy a Falunapon lehetne nekik is tenni valamit pl. főzést, amiből bevételük lehetne.

 

Görbe István elmondja, hogya Polgárőrségnek együttműködési megállapodása van az önkormányzattal. Nem feladata a főzés, és a Falunapi megjelenés.

 

dr. Riebl Antal elmondja, ha az imént elmondott esetleges költséggel is számolnak, akkor is van kb. 600 ezer forint ami forrása lehetne a finanszírozásra, melyből 235 ezer forint lenne a faluban született 47 gyermekek megajándékozására fordítandó összeg.

Tóth Mihályné itt van a forrás, ezt javasoltuk mi már az elmúlt ülésen is.

dr. Riebl Antalismerteti, hogy a Falunapok rendezvény sorozatánál túlköltekezés mutatkozik, eddig 3,2 millió forintba kerül, amiben benne van az aranymedál 4 évre történő elkészítése, a hozzá való verőtővel, amit nem kell újra megvenni és megcsináltatni. A jelenlegi szaldó mínusz 1,6 millió forint, ha a bevételeket 1,7 millióra realizáljuk, így a különbség mínusz 1,4 millió ha minden befolyik.

 

dr. Molnár Zsuzsanna elmondja, hogy a tombola sorsolás közjegyző jelenlétében történik, és abban az esetben kell adót fizetni utána, ha marad 90 napon túl megmaradt nyeremény.

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy aggódik, mert ezzel a döntéssel egyetért, de jelzi, hogy még nagyon sok kicsi apró kiadásuk lesz, amivel nem számoltak, sok kicsi sokra megy.

Görbe Istvánkérdése, hogy az iskola festésére mennyi pénzt tervezett az önkormányzat a költségvetésben.

Takácsné Váloczi Tünde elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza a tisztasági festéseket, és néhány szülő szokott segíteni abban, hogy kifestik közösen azt a tantermet, amibe a gyermek fog járni. Más lehetőséget jelenleg nem lát.

 

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést a babakötvény vonatkozásában.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

244/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Képviselő-testület eldönti, hogy a faluban 2010.06.19-2011.06.19. között született gyermekek részére az életkezdési támogatás (babakötvény) megkötéséhez 2005. évi CLXXIV. törvény szerint Start számlán biztosítja az 5.000.- forint támogatást oly módon, hogy 2011. július 01-je után önkormányzatunk közreműködik a számla megnyitásában. Erre mindösszesen 235.000.- forintot biztosít a civil és társadalmi szervezetek finanszírozása előirányzat terhére.

Határidő:azonnal

Felelős:Képviselő-testület

 

3./ Plakátok kitétele – előadó: Szilveszter Lajos

Szilveszter Lajos elmondja, hogy a faluban a Falunapi plakátokat leszedték, és más rendkívül csúnya plakátokat tettek ki, szinte elárasztva a falut. Az a kérdése, hogy nem lehetne-e kötelezni a kitevőt, vagy megbüntetni akkor, ha ezeket a plakátokat adott idő után nem szedi le.

dr. Riebl Antal jelzi, hogy ez a településőr és a jegyző feladata.

dr. Molnár Zsuzsanna megjegyzi, hogy a következő ülésre módosítani lehet a Közterület rendeletet, ahol kötelezni lehetne a kitevőt pl. az 5 napon belüli leszedésre.

dr. Riebl Antal szavazásra teszi fel a kérdést.

 

Képviselő-testületszavazott (6 fő), 6igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

245/2011. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozat

Délegyháza Képviselő-testület eldönti, hogy Közterület rendeletét módosítani kívánja oly módon, hogy a rendeletben fogalmazódjon meg a településen kiragasztott plakátokra vonatkozó leszedési kötelezettség. Felkéri Hivatalát, a szükséges rendeletmódosítás előkészítésére.

Határidő:2011.07.31.

Felelős:Polgármester, Jegyző

 

Jakus Lászlóné köszönetet mond Trencsánszki Tibor és a Terét Tibor uraknak a gyerekek kerékpáros kiránduláshoz nyújtott útbiztosításhoz.

dr. Riebl Antal elmondja, hogy a Kéktó lakópark képviselőivel tárgyalást folytattak, miszerint mivel a lakópark forgalomképtelen, ha a 6 ingatlant valamilyen módon segítenénk befejezni, akkor valamilyen bérleti konstrukcióban birtokba vehetné az önkormányzat. Illetve a hatból ötbe, mert egyet a polgárőrség használna az őrzés fejében. Persze itt egyeztetés szükséges. Megfontolandó.

dr. Riebl Antal  a rendkívüli ülést bezárja, köszöni a közös munkát.

k.m.f.

dr. Riebl Antal                                                     dr. Molnár Zsuzsanna

polgármester                                                                jegyző

 

Görbe István                                                       Szilveszter Lajos

hitelesítő képviselő                                             hitelesítő képviselő

SJ Sticky Any Module

Széchenyi Terv Plusz logó

Keresés

Bejelentkezés

A regisztrációval Ön elfogadja a regisztrált felhasználókra vonatkozó szabályokat, melyet a Fórum oldal, Szabályzat fülre klikkelve olvashat el.

Közadattár

ISO 14001

Környezetvédelem

Délegyháza környezetvédelmi programja

Copyright © 2013. All Rights Reserved.